STATUT

 

STATUT TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” WE LWÓWKU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwówku, w skrócie:  TG „Sokół” we Lwówku i zwane jest w dalszej części Statutu Towarzystwem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§2

Towarzystwo jest spadkobiercą i kontynuatorem działającego w latach 1909-1939 r. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwówku– jego idei i założeń statutowych

§3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest Al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek, Gmina Lwówek, Powiat Nowy Tomyśl.

§4

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej, ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych

§5

Herbem Towarzystwa jest Sokół w locie rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. Towarzystwo ma prawo posiadania pieczęci, proporców, sztandarów, oznak i odznak oraz strojów wzorów ustalonych przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem Towarzystwa jest podnoszenie dzielności duchowej i fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrabianie w nim karności, spójni i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec Państwa i wszelkich innych cnót obywatelskich, stanowiących podstawę istotnej miłości Ojczyzny.

§7

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży poprzez:

 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 5. upowszechnianie kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 6. prowadzenie działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania, a także stosowanie klasycznego modelu wychowania podczas wszelkich podejmowanych działań;
 7. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 10. działalność charytatywną;
 11. rozwoju wspólnot lokalnych;
 12. inicjatyw gospodarczych, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 13. integrowanie działań instytucji, organizacji i ludzi kultury we Lwówku i okolicach
 14. współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą oraz współpracę z administracją samorządową i państwową;
 15. promocję i organizację wolontariatu

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków założycieli
 3. kandydatów
 4. uczestników
 5. członków wspierających
 6. członków honorowych

§9

Członkowie obowiązani są :

 1. spełniać pracę, realizując cele statutowe, wyznaczoną im odpowiednio do sił i zdolności, o ile nie uzyskają z ważnych powodów zwolnienia
 2. stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu i do zgodnych z nim obowiązujących w Towarzystwie przepisów, do uchwał Zarządu, a także, w zakresie objętym statutem, do poleceń i postanowień władz Towarzystwa
 3. dbać o rozwój, godność, powagę Towarzystwa
 4. postępować zawsze i wszędzie, tak na łonie Towarzystwa, jak i poza nim zgodnie z wymaganiami obyczaju, godności i dobrem społeczeństwa;
 5. do innych członków odnosić się po przyjacielsku, z życzliwością, jako swych druhów
 6. spory i nieporozumienia pomiędzy sobą obowiązani są poddawać Sądowi Honorowemu, za pośrednictwem Zarządu.

§10

Członkowie zwyczajni, kandydaci i uczestnicy opłacają wpisowe oraz składkę w wysokości i czasie ustanowionym przez Zarząd. Od płacenia składki zwolnieni są członkowie zwyczajni, którzy złożyli jednorazowo na cele Towarzystwa wartość wynoszącą nie mniej niż dwudziestokrotną składkę roczną, a także członkowie honorowi i członkowie wspierający. W wypadkach zasługujących na uwzględnienie Zarząd ma prawo zwolnić czasowo od płacenia składki poszczególnych członków.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba czci nieposzlakowanej, chcąca urzeczywistniać cele Towarzystwa, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
 • złoży pisemną deklarację,
 • wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd;
 • w trakcie okresu kandydackiego, trwającego 3 miesiące wykaże się pozytywną postawą w działaniach na rzecz Towarzystwa;
 • złoży ślubowanie, w którym zobowiąże się do ścisłego spełniania wszelkich obowiązków wynikających ze statutu i składa takie same zobowiązanie na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem.
 1. Ostateczną uchwałę o przyjęciu kandydata do grona członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Od uchwały tej nie ma odwołania.

§12

Osoba, która nie ukończyła lat 18 może być członkiem uczestnikiem Towarzystwa pod warunkiem, że:

 • złoży pisemne oświadczenie potwierdzone przez prawnych opiekunów,
 • wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§13

Członkiem wspierającym zostaje :

 1. osoba fizyczna, bądź firma, która zadeklarowała na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub podjęcie działań służących realizacji celów Towarzystwa.
 2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Towarzystwa.

§14

Członkiem honorowym zostaje :

 1. osoba, której godność tę nadano, pragnąc wyrazić cześć i uznanie za jej pracę nad urzeczywistnianiem celów Towarzystwa lub za pracę obywatelską
 2. członkostwo honorowe nadaje Zarząd Towarzystwa

§15

Członkami założycielami są osoby, które podjęły działania nad reaktywacją Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, działającego w latach 1909-1939 we Lwówku. Prawa członków założycieli są równe prawom członków zwyczajnych.

§16

 1. Każdy członek zwyczajny ma prawo, w granicach przez statut i przepisy wewnętrzne określone, brać udział we wszelkich czynnościach Towarzystwa, a zwłaszcza:
 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu stanowiącego, stawiać wnioski, wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, o ile nie zalega z opłatą ustanowionych składek dłużej niż trzy miesiące, kiedy to traci powyższe prawa
 • korzystać zgodnie z wewnętrznymi przepisami z pomieszczeń, przyborów i przyrządów, zbiorów Towarzystwa
 • uczestniczyć w ćwiczeniach, wycieczkach, wykładach, wystąpieniach urządzanych przez Towarzystwo
 • używać strojów i odznak przez władze przepisanych
 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw członków Towarzystwa, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§17

Ustanie członkostwa :

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje przez: wystąpienie, wykreślenie lub wyłączenie.
 2. Członek ma prawo w każdej chwili wystąpić z Towarzystwa poprzez pisemne zawiadomienie Zarządu, złożone po opłaceniu należnych składek i opłat do dnia, w którym występuje.
 3. Członek może być wykreślonym, o ile zalega w płaceniu składek lub innych opłat za okres powyżej 6 miesięcy.
 4. Wyłączenie następuje z powodu popełnienia czynu niegodnego, działania na szkodę Towarzystwa lub społeczeństwa, poważnego naruszania karności, tradycji sokolej lub poważnego przekraczania statutu i przepisów wewnętrznych.
 5. O wyłączeniu postanawia Zarząd Towarzystwa na podstawie opinii wydanej przez Sąd Honorowy
 6. Osoba wyłączona może odwołać się od decyzji o wyłączeniu do Walnego Zgromadzenia
 7. Odwołanie musi być doręczone do siedziby Towarzystwa osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej siódmego dnia po dniu otrzymania decyzji o wyłączeniu. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Do momentu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie członkostwo w Towarzystwie jest zawieszone
 8. Osoba wyłączona nie może zostać powtórnie przyjęta do Towarzystwa

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Honorowy

§19

Walne Zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie składa się z członków Towarzystwa. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może zmieniać postanowienia innych władz Towarzystwa, mieć wgląd w ich czynności i wydawać ich ocenę. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 1. Uchwalanie zmian statutu.
 2. Uchwalanie programu działalności Towarzystwa.
 3. Wybór i odwołanie Zarządu Towarzystwa, bądź poszczególnych członków Zarządu.
 4. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej, bądź poszczególnych jej członków.
 5. Zatwierdzanie bądź niezatwierdzanie sprawozdania Zarządu o stanie i działalności Towarzystwa.
 6. Zatwierdzanie bądź niezatwierdzanie sprawozdania finansowego Towarzystwa.
 7. Przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Decyduje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z Towarzystwa.
 10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd bądź Członków Towarzystwa.
 11. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa.

§20

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podjęcia wszelkich uchwał, o ile zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa. O ile statut nie stanowi inaczej do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość. Wszystkie głosowania odbywają się w trybie jawnym.

§21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd za pomocą wezwań imiennych, z podaniem porządku obrad, rozesłanych przynajmniej siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w celu przyjęcia sprawozdań rocznych Zarządu, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa lub przyjęcia planów Towarzystwa na rok następny
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę uznanej przez siebie potrzeby lub na pisemne żądanie 1/3 liczby członków, poparte pisemnym przytoczeniem powodów i przedmiotów obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 21 dni od złożenia żądania, za pomocą wezwań imiennych, rozesłanych na siedem dni przed dniem rozpoczęcia, zawierających wiadomość o miejscu, porze i przedmiocie obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane
 3. W przypadku braku quorum otwarcie drugiego Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest determinowana ilością zebranych członków

§22

Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Towarzystwa lub inna osoba wybrana z grona członków. Uchwały zapadają zwyczajną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego

§23

Zarząd

 

 1. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi od dwóch do pięciu osób:
 • prezes Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa
 • pozostali członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa
 • kadencja Zarządu trwa 4 lata
 1. Zarząd prowadzi bieżącą pracę Towarzystwa wykonując uchwały Walnego Zgromadzenia i własne, utrzymuje stosunki z władzami, urzędami państwowymi oraz innymi osobami prywatnymi
 2. Członkowie Zarządu mogą zostać wynagrodzeni za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie na wniosek całego składu Zarządu Towarzystwa.

§24

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych.
 2. powoływanie i odwoływanie członków Sądu Honorowego.
 3. kierowanie całkowitą działalnością Towarzystwa i wszystkimi jego sprawami, w granicach statutu, przepisów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia,                               a w szczególności:
 • podejmowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa; dla ważności uchwały wymagane jest podejmowanie decyzji większością zwykłą przy obecności wszystkich członków Zarządu Towarzystwa
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego Towarzystwa
 • powoływanie członków Towarzystwa na funkcje, wynikające z regulaminu organizacyjnego i ich odwoływanie z tych funkcji
 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień
 • uchwalanie wewnętrznych przepisów porządkowych, planów i harmonogramów działań, kierując się wskazówkami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie
 • czuwanie nad wprowadzeniem w życie wszelkich postanowień Walnego Zgromadzenia
 • przyjmowanie i wykreślanie członków Towarzystwa, przygotowywanie spraw do rozpoznania przez Sąd Honorowy, o ile nie można załatwić ich polubownie
 • zwolnienie ze ślubowania członka, w razie jego wystąpienia z Towarzystwa
 • występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zmian w Statucie

§25

 1. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Prezesa
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu, zostaje zwołane Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego Członka Zarządu, w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od odwołania lub rezygnacji, jednak Walne Zgromadzenie może dokooptować nie więcej niż połowę składu Zarządu.
 3. Prezes Towarzystwa może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, który uprzednio zasięga opinii Sądu Honorowego, jeżeli dopuścił się czynu niegodnego, działał na szkodę Towarzystwa lub społeczeństwa, bądź przekroczył Statut
 4. Uchwała o odwołaniu Prezesa dla swojej ważności musi być podjęta większością kwalifikowaną 2/3 w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa
 5. Uchwała o odwołaniu Członka Zarządu dla swojej ważności musi być podjęta zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa
 6. W przypadku odwołania Prezesa Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do niezwłocznego wyboru nowego Prezesa Towarzystwa
 7. Kandydatem na Prezesa Towarzystwa może być każdy członek zwyczajny Towarzystwa

§26

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna, w składzie od dwóch do trzech osób, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie z pomiędzy członków zwyczajnych Towarzystwa, nienależących do Zarządu
 2. Komisja Rewizyjna stanowi organ odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 4. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność wszystkich jej członków; ważność uchwały podejmowana jest większością zwykłą wszystkich członków Komisji Rewizyjnej
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§27

 1. Komisja Rewizyjna ma na celu nadzór nad majątkową i gospodarczą działalnością Towarzystwa. Sprawdza stan skarbu Towarzystwa, ilekroć uzna to za potrzebne, a przynajmniej raz na rok sprawdza księgi oraz stan majątku ruchomego i nieruchomego. Składa na Walnym Zgromadzeniu swoje sprawozdanie oraz wnioski w sprawie gospodarki Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa

§28

Sąd Honorowy

 

Sąd Honorowy liczy 3 członków, powołanych przez Prezesa spośród członków Towarzystwa do Zarządu nienależących i orzeka w pełnym składzie. Sąd Honorowy powoływany jest jednorazowo do każdej ze spraw. Sąd działa w następujących przypadkach:

 

 1. wniosku Zarządu o wykluczenie członka z Towarzystwa
 2. gdy między członkami wyniknie spór ze stosunków Towarzystwa
 3. w wypadkach dyscyplinarnych przekazanych przez Zarząd

 

 

ROZDZIAŁ V

Reprezentacja Towarzystwa

 §29

 1. Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagają dla swej ważności, podpisów Prezesa Towarzystwa, bądź Wice Prezesa i jednego Członka Zarządu Towarzystwa. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis Członka Zarządu Towarzystwa.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

§30

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym – posiada z tego tytułu osobowość prawną i może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i przeprowadzać wszelkie inne przewidziane prawem przedsięwzięcia
 2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności społecznej z zachowaniem obowiązujących przepisów. Majątkiem Towarzystwa gospodaruje Zarząd
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy urzeczywistnianiu celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. O sposobie wydania uzyskanego dochodu decyduje Zarząd
 4. Towarzystwo może otrzymywać dotacje oraz o nie wnioskować

§31

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa

 

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady dokonywania zmian Statutu i Rozwiązania Towarzystwa

 §32

Zmiany w Statucie Towarzystwa dokonywane być mogą przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków w głosowaniu jawnym. Uchwałę o zmianie statutu Walne Zgromadzenie podejmuje na wniosek Zarządu

§33

O rozwiązaniu się Towarzystwa postanawiają dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane wyłącznie w tym celu, odbyte w odstępie przynajmniej 30 dni, większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków w głosowaniu tajnym

§34

W razie rozwiązania Towarzystwa jego majątek: nieruchomy, dokumentacja, zbiory, biblioteka itp., przechodzą na własność podmiotu o zbliżonej działalności do Towarzystwa wskazanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nie wolno w ten sposób przekazać majątku na rzecz członków Towarzystwa

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§35

 1. Towarzystwo używa pieczęci o treści Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwówku
 2. Towarzystwo w dokumentach o szczególnym znaczeniu może używać pieczęci okrągłej o treści jak wyżej i z użyciem symboliki zaczerpniętej z tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwówku.
 3. Towarzystwo zastrzega sobie symbolikę zaczerpniętą z tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwówku do wyłącznego użytkowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami)

 

 

Statut niniejszy został przyjęty uchwałą zebrania założycielskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwówku w dniu 7 lipca 2016 r. Wprowadzono zmiany w dniu 29 września 2016 r.