KOMITET OBCHODÓW 100. ROCZNICY POWSTANIA WLKP

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

Z DNIA 17 STYCZNIA 2018 ROKU

w sprawie: powołania Komitetu Obchodów 100-tnej Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 we Lwówku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), zarządzam co następuje:

§ 1. Dla godnego uczczenia 100-tnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Lwóweckiej, powołuję Komitet Obchodów 100-tnej Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 we Lwówku, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2. „Komitet” będzie stanowił forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących koordynowania przygotowań i realizacji cyklu wydarzeń patriotycznych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych, związanych z obchodami rocznicy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wyznaczam Pana Bogdana Rościszewskiego na Społecznego Przewodniczącego „Komitetu”.

§ 4. Powierzam Społecznemu Przewodniczącemu „Komitetu” zadanie utworzenia oraz nadzorowanie działania i reprezentowanie „Komitetu” na zewnątrz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.